Tết Tây và Tết Ta khác nhau như thế nào?

Tết Tây và Tết Ta khác nhau như thế nào?